close
 
 
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 25 "Słoneczny Zakątek" 41-902 Bytom ul. Olejniczaka 9.

Dane kontaktowe Inspektora IOD : Inspektor IOD Jacek Telęga, 
UM, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl
 
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne;
6/ w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie,
a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.


 

                                             "Słoneczny Zakątek"

 

                                                                                         Przedszkole Miejskie nr 25                     Oddział
                                                                                          ul. Olejniczaka 9                                         ul. Kolejowa 27
                                                                                          41-902 Bytom                                            41 - 902 Bytom
                                                                                          NIP: 626-26-24-756                                            tel. (32) 787-45-80
                                                                                          tel. (32) 787-50-77