close

Raport dostępności
 

Przedszkole Miejskie nr  25 „Słoneczny Zakątek”  w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.slonecznyzakatek25.pl
Data publikacji strony internetowej: 10.01.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.05.2018 r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Skrzypczyk, e-mail: przedszk25@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 787 50 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Siedziba przedszkola znajduje się w budynku kamienicy przy ul. Olejniczaka 9 w Bytomiu, w którym zajmuje parter oraz część pierwszego pietra. Do budynku wchodzi się z chodnika przy ulicy przez drzwi otwierane ręcznie, po 6 stopniach schodów , a następnie drzwi otwierane zdalnie (przycisk przywołujący personel znajduje się na wysokości ok 160cm). Kancelaria przedszkola znajduje się na I piętrze  budynku, sale przedszkolne umiejscowione są na  parterze i piętrze budynku, dojście schodami . Ograniczenia dotyczą pomieszczeń związanych ze spożywaniem oraz przygotowywaniem posiłków (zaplecze gospodarczo kuchenne).
Dodatkowo osobny oddział znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego (wieżowca) przy ul. Kolejowej 27. Wejście do budynku prowadzi przez 2 stopnie lub podjazd dla wózków oraz drzwi otwierane ręcznie. Do oddziału przedszkola prowadzą drzwi z klatki schodowej budynku,  zamykane od wewnątrz. Na wysokości ok. 160cm. znajduje się przycisk dzwonka przywołującego personel placówki.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Informacje dodatkowe
Strona internetowa została dostosowana do wymagań prawnych, istnieje możliwość zmiany ustawień kontrastu oraz wielkości czcionki. 
 

 

                                             "Słoneczny Zakątek"

 

                                                                                         Przedszkole Miejskie nr 25                     Oddział
                                                                                          ul. Olejniczaka 9                                         ul. Kolejowa 27
                                                                                          41-902 Bytom                                            41 - 902 Bytom
                                                                                          NIP: 626-26-24-756                                            tel. (32) 787-45-80
                                                                                          tel. (32) 787-50-77