close

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 25 „SŁONECZNY ZAKĄTEK”
W BYTOMIU
NA LATA 2015-2019
            Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki wykreowanym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji.
            Wizja placówki oświatowej jest organizacyjnym samookreśleniem się  - przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy się kierować w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji.
 
WIZJA PRZEDSZKOLA
BĘDZIEMY PRZEDSZKOLEM PRZYGOTOWUJĄCYM BEZSTRESOWO DZIECI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE,
PROMUJĄCYM ZDROWY I BEZPIECZNY TRYB ŻYCIA,
AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJĄCYM Z SZEROKIM ŚRODOWISKIEM
 
PRIORYTETY PLACÓWKI
1. Osiąganie wysokich efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
2. Organizowanie procesów zachodzących w przedszkolu dla dobra dzieci i ich rodziców oraz pracowników przedszkola.
3. Dążenie do wielokierunkowego funkcjonowania przedszkola w środowisku lokalnym.
 
MISJA  PRZEDSZKOLA
WSPOMAGANIE KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA POPRZEZ TWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW
SPRZYJAJĄCYCH OSIĄGANIU PRZEZ DZIECKO PEŁNYCH MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH.
 
 
Absolwent "Słonecznego Zakątka"
- jest otwarty, twórczy i spontaniczny,
- jest aktywny oraz sprawny fizycznie,
- zna siebie  i swoje możliwości,
- szanuje odrębność innych, promuje zdrowie i bezpieczeństwo,
- radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi rozwiązywać problemy,
- jest życzliwy i sumienny,
- osiąga sukcesy w szkole.
CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
3. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
4. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.    Wdrażanie nauczycieli do efektywnej pracy zespołowej . Nauczyciele powinni rozwiązywać problemy i doskonalić metody i formy współpracy.
2.    Uatrakcyjnianie warunków lokalowych oraz wzbogacanie bazy w wyposażenie umożliwiające realizowanie przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego oraz koncepcji pracy.
3.    Wdrażanie dzieci i takie planowanie codziennej pracy, by wszystkie, chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w przedszkolu.
4.    Monitorowanie realizacji przyjętych celów, związanych z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, modyfikowanie jej w razie potrzeby oraz zapoznawanie z nią rodziców na bieżąco.
5.    Dążenie do tego, by rada pedagogiczna na swoich posiedzeniach współdziałała w tworzeniu i analizowaniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci - nauczyciele powinni się w tym zakresie wspomagać.
6.     Wypracowanie systemu systematycznego badania losów dzieci, które uczęszczały do przedszkola, w celu doskonalenia efektów nauczania i wychowania.
7.    Analizowanie podejmowanych działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenianie ich skuteczności oraz modyfikowanie w razie potrzeb.
8.    W działaniach przedszkola uwzględnianie szczególnie możliwości i potrzeb środowiska.
9.    Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.

W związku z powyższym moja uwaga w dalszej pracy dyrektora placówki zostanie skupiona na następujących obszarach:
·         przedszkole jako miejsce dla dzieci,
·          przedszkole jako instytucja,
·         przedszkole jako miejsce pracy. 
 1. Przedszkole jako miejsce dla dzieci wymaga :
- stworzenia z placówki instytucji żywej pod względem pedagogicznym,
zaspakajającej potrzeby rozwojowe dzieci;
- budowania współpracy przedszkola i rodziny na rzecz dobra dziecka i
poszanowania jego praw
2. Przedszkole jako instytucja wymaga:
- postrzegania placówki jako całości
- określania kierunków rozwoju, odpowiedniej organizacji i koordynacji
pracy
- prawidłowego funkcjonowania placówki jako instytucji
3. Przedszkole jako miejsce pracy wymaga:
- wzmacniania współpracy między pracownikami
- stwarzania klimatu pracy
- ochrony praw pracowników
- modelowania postaw i zachowań poprzez własny przykład

 

 

                                             "Słoneczny Zakątek"

 

                                                                                         Przedszkole Miejskie nr 25                     Oddział
                                                                                          ul. Olejniczaka 9                                         ul. Kolejowa 27
                                                                                          41-902 Bytom                                            41 - 902 Bytom
                                                                                          NIP: 626-26-24-756                                            tel. (32) 787-45-80
                                                                                          tel. (32) 787-50-77