close


AKTUALNOŚCI
 • Termin zebrań


  SZANOWNI PAŃSTWO,

  Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie informacyjne, które odbędzie się:
  • 28.08.2019 r. godz. 16.00 (środa) dla rodziców dzieci NOWOPRZYJĘTYCH
    
  • dla rodziców dzieci UCZĘSZCZAJĄCYCH termin zostanie podany.   
 • REKRUTACJA W PLACÓWCE
  UWAGA!
  Informujemy, że zapisy do naszego przedszkola dla osób,
  które chcą to zrobić bezpośrednio w naszej placówce, 
  odbywać się będą w budynku przy ul. Olejniczaka 9
  od dnia  13 marca ( środa )
  od godz. 9 00 do 22 marca ( piątek) do godz. 14 00 
  w następujących godzinach:
   
  pon., wt., śr., pt. od. 9 00 do 14 00
   
  czwartek od. 11 30  do 16 30
   
  Proszę pamiętać o komplecie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów określonych w komunikacie w sprawie rekrutacji, gdyż bez nich wnioski nie zostaną zatwierdzone.

   
 • REKRUTACJA

  KOMUNIKAT NR 3/2019 w sprawie rekrutacji   

          do przedszkoli miejskich na rok szkolny                 2019/2020 w Bytomiu

              Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się od 11 marca 2019 r.
  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 11 marca 2019 r. natomiast wnioski będzie można składać w przedszkolach  od 11 marca br. od godz. 9:00 do 22 marca br. do godz. 15.00 w rekrutacji podstawowej oraz od 20 maja br. od godz. 9.00  do 27 maja br. do godz. 15.00 w rekrutacji uzupełniającej.
              Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 1 marca br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.
            Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący
  się na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-bytom.nabory.pl

             Zamieszczono tam również informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.
              W Bytomiu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.
  Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:
  • Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl  Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować 3 razy, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz
   z załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie
   i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji. Następnie pozostałe podpisane wnioski bez załączników (z adnotacją z przedszkola I wyboru) należy złożyć w przedszkolu II i III wyboru.
  • Osoby niemające dostępu do internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru
   w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.
   1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku
    od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.
   2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
   3. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).
   4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).
   5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,
    w preferowanej przez siebie kolejności.
   6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2019/2020 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego            ze względu na niepełnosprawność do ustalonej ilości wolnych miejsc, w ramach możliwości placówki. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8,
    w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i w Przedszkolu Miejskim nr 63                         im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi.
    Dzieci nieposiadające orzeczenia                     o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.
  KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2019/2020
   
  Kryteria  ustawowe:
  1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,
  2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 50 punktów,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.
   
  Kryteria  lokalne:
  1. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 20 pkt,
  2. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym, samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,
  3. dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym postępowaniu  – 10 pkt,
  4. dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdujacym się najbliżej jego miejsca zamieszkania – 5 pkt,
  5. dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych  – 5 pkt,
  6. dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 pkt.
   
  Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:
  1. kryterium określone w pkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem
   o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,
  2. kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
  3. kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
  4. kryterium określone w pkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
  5. kryterium określone w pkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.
   
  Terminarz rekrutacji:
   
   
  Lp.
   
  Rodzaj czynności
   
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
   
  Termin w postępowaniu uzupełniającym
  1 2 3 4
   
  1
   
  Złożenie wniosku o przyjęcie
  do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
   
  od godz. 9.00
  11 marca 2019 r.
  do godz. 15.00
  22 marca 2019 r.
   
  od godz. 9.00
  20 maja 2019 r.
  do godz. 15.00
  27 maja 2019 r.
   
   
  2
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
  do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy PO*
  25 marca - 12 kwietnia 2019 r.
  do godz. 15.00
  28 maja - 3 czerwca 2019 r.
  do godz. 15.00
   
  3 Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych
   
  15 kwietnia 2019 r.
  o godz. 15.00
   
  4 czerwca 2019 r.
  o godz. 15.00
   
   
  4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata, w postaci pisemnego oświadczenia, woli zapisania dziecka do przedszkola,            do którego dziecko zostało zakwalifikowane  
  16 - 26 kwietnia 2019 r.
  do godz. 15.00
   
  5 – 10 czerwca 2019 r.
  do godz. 15.00
   
  5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
  29 kwietnia  2019 r.
  o godz. 15.00
   
  11 czerwca 2019 r.
  o godz. 15.00
   
  Podstawa prawna:
  • Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
   z późn. zm.)
  • UCHWAŁA NR LV/721/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom                        
 • ZMIANA PŁATNOŚCI

  Szanowni Rodzice
   
  informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają wysokości stawek wyżywienia za przedszkole:
  Śniadanie 1,30
  Obiad 3,50
  Podwieczorek 1,20
  Podwyżki związane są z rosnącymi kosztami żywienia i dotyczą wszystkich bytomskich przedszkoli. 

 

                                             "Słoneczny Zakątek"

 

                                                                                         Przedszkole Miejskie nr 25                     Oddział
                                                                                          ul. Olejniczaka 9                                         ul. Kolejowa 27
                                                                                          41-902 Bytom                                            41 - 902 Bytom
                                                                                          NIP: 626-26-24-756                                            tel. (32) 787-45-80
                                                                                          tel. (32) 787-50-77